ประมวลภาพการติดตามและประเมินผลความก้าวหน้า
การจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555

ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2556
ณ โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคารคณะกรรมการ คณะครูและนักเรียนร่วมถ่ายภาพ

เสร็จจากการประเมินร่วมถ่ายภาพครับ

พิธีกรของเรา

ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวต้อนรับ

คณะกรรมการประเมิน รับชมวีดีทัศน์

คณะครูร่วมรับชม

คณะกรรมการประเมินกล่าววัตถุประสงค์

เพื่อติดตามและประเมินความก้าวหน้า

คณะกรรมการประเมินโครงการต่าง ๆ

สอบถามข้อมูล จากคณะครุ


เยี่ยมชม ผลงาน


ตรวจดูเอกสารต่าง ๆ

คณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะ


มอบของที่ระลึก. คณะครูและนักเรียน โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร
ขอขอบพระคุณ
นายอุดม ประมะคัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแฮดศึกษา
นายเรืองยศ แวดล้อม ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
นางจินตนา คงอานนท์ ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ
คณะกรรมการติดตามและประเมินความก้าวหน้าการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555
ด้วยความยินดียิ่ง