การจัดทำชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะ เรื่อง โครงงานคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จัดทำขึ้นเพื่อใช้แก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอนหน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง โครงงานคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ รหัสวิชา ง31102 รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 6 ชุด ดังนี้

ชุดที่ 1 เรื่องความหมายโครงงานและโครงงานคอมพิวเตอร์
ชุดที่ 2 เรื่องประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์
ชุดที่ 3 เรื่องประโยชน์ของโครงงานคอมพิวเตอร์
ชุดที่ 4 เรื่องการวางแผนดำเนินการทำโครงงานคอมพิวเตอร์
ชุดที่ 5 เรื่องแนวทางการจัดระบบการทำโครงงานคอมพิวเตอร์
ชุดที่ 6 เรื่อง รูปแบบรายงานโครงงานคอมพิวเตอร์

                  ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะ เรื่อง โครงงานคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นี้สามารถแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงงานคอมพิวเตอร์ ขอขอบพระคุณนางเบญจมาศ  แก้ววิศิษฎ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคารและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้คำแนะนำในการจัดทำชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะ เรื่อง โครงงานคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

                                                                                                      นายพจน์   ชมภูวิเศษ
                                                                                               ครู วิทยะฐานะ ครูชำนาญการ
                                                                                               โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร