คำอธิบายรายวิชา

รายวิชา ง31102  รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร       กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4      ภาคเรียนที่ 2  เวลา 40 คาบ/ภาคเรียน  จำนวน 1 หน่วยกิต 


              ศึกษาและทำความเข้าใจระบบการทำงานและองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ เพื่อจะได้เลือกใช้คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง ฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ได้เหมาะสมกับงานและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถเขียนโปรแกรมภาษาเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนางานได้ อธิบายองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ แล้วสามารถนำกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนใช้คอมพิวเตอร์มาช่วยในการประมวลผลและตัดสินใจในการทำงาน ติดต่อสื่อสารและค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม
                 สามารถติดต่อสื่อสาร ถ่ายโอน ค้นหาข้อมูลผ่านทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตได้อย่างมีจิตสำนึกและมีความรับผิดชอบต่อสังคม เขียนโปรแกรมภาษา เพื่อนำมาใช้ในการทำงานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพและนำความรู้และทักษะกระบวนการทางคอมพิวเตอร์มาใช้ในโครงงานคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ได้อย่างสร้างสรรค์
                โดยใช้กระบวนการทำงาน กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิดวิเคราะห์ เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด ความเข้าใจ และเห็นคุณค่าของเทคโนโลยี ใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการแก้ปัญหา และการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมและจริยธรรม  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดในชีวิตประจำวัน   

รหัสตัวชี้วัด
         ง3.1 ม.4-6/1,  ม.4-6/2,  ม.4-6/3,  ม.4-6/4,  ม.4-6/5,  ม.4-6/6,  ม.4-6/7,  ม.4-6/8,
ม.4-6/9,  ม.4-6/10,  ม.4-6/11, ม.4-6/12, ม.4-6/13
รวม 13 ตัวชี้วัด