โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน

โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน
รายวิชา ง31102  รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศฯ       กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4                        ภาคเรียนที่ 2  เวลา 40 คาบ/ภาคเรียน  จำนวน 1 หน่วยกิต

ลำดับที่

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

สาระสำคัญ

เวลา
(คาบ)

น้ำหนักคะแนน

1

หลักการทำงานและการเลือกใช้คอมพิวเตอร์

ง3.1 ม.4-6/2
ม.4-6/4
ม.4-6/8

 การมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของระบบการทำงาน คุณลักษณะของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จะช่วยให้สามารถเลือกใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงานได้อย่างเหมาะสม

2

10

 

2

ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์การเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงาน

ง3.1 ม.4-6/8
ม.4-6/11

ซอฟต์แวร์แต่ละประเภทมีคุณลักษณะแตกต่างกัน การเลือกใช้ซอฟต์แวร์ที่ถูกต้อง เหมาะสมกับงาน จะช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

3

15

3

การสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ง3.1 ม.4-6/3

การสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์มีอยู่หลายรูปแบบ แต่ละรูปแบบจะมีข้อดีข้อจำกัดแตกต่างกันออกไป จึงจำเป็นต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ

3

15

4

ระบบสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ

ง3.1 ม.4-6/1
ม.4-6/10

ระบบสารสนเทศเป็นระบบที่ดำเนินการประมวลผลข้อมูลโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ คำนวณ และสรุปผลได้อย่างรวดเร็ว ทำให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย

3

10

5

เครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ต

ง3.1 ม.4-6/3
ม.4-6/9

ระบบสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ประกอบด้วยข่าวสาร ผู้ส่ง ผู้รับ สื่อกลาง โพรโตคอล โดยเครือข่ายคอมพิวเตอร์จะสื่อสารและรับ-ส่งกันได้ต้องใช้โพรโตคอลชนิดเดียวกัน ส่วนอินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารกัน และค้นหาข้อมูล การใช้อินเทอร์เน็ตมีผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ จึงจำเป็นต้องใช้อย่างรอบคอบและตระหนักถึงผลกระทบ          ที่เกิดขึ้น

3

10

6

การแก้ปัญหา
ด้วยกระบวน
การเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ง3.1 ม.4-6/5

กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ            เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้การแก้ปัญหา มีประสิทธิภาพ

3

10

7

การเขียนโปรแกรมภาษา

ง3.1 ม.4-6/6

โปรแกรมภาษา เป็นเครื่องมือในการ สั่งงานคอมพิวเตอร์และการพัฒนา โปรแกรมตามขั้นตอน จะช่วยให้งาน    มีประสิทธิภาพ

3

15

8

โครงงานคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์

ง3.1 ม.4-6/7
ม.4-6/11
ม.4-6/12
ม.4-6/13

กระบวนการพัฒนาโครงงาน คอมพิวเตอร์จะต้องอาศัยการวิเคราะห์ ข้อมูลการพัฒนาโปรแกรมโดยศึกษาเพิ่มเติมจากผลงานเดิม คิดแนวทางในการแก้ปัญหาและการพัฒนาโปรแกรมขึ้น เพื่อให้โครงงานคอมพิวเตอร์นั้น            มีคุณค่าและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

20

15

รวม

40

100