ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร

คู่มือโรงเรียนคุณธรรม   Download
รายละเอียด ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคารและ      เพลงมาร์ช น.ล.ว. mp3
สรุปเหรียญรางวัลการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
เหรียญทอง       8        เหรียญทอง      
เหรียญเงิน       10        เหรียญเงิน       
เหรียญทองแดง     6        เหรียญทองแดง
รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร
รายงานการประชุม ครั้งที่ 11     วันที่ 1 กรกฎาคม 2559    Download
รายงานการประชุม ครั้งที่ 12     วันที่ 3 สิงหาคม 2559     Download
รายงานการประชุม ครั้งที่ 13     วันที่ 8 กันยายน 2559     Download
รายงานการประชุม ครั้งที่ 15      วันที่ 28 ตุลาคม 2559   Download


หมายเหตุ : ระบบ SGS สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง สามารถเข้าใช้งานได้โดย
ชื่อผู้ใช้ = เลขประจำตัวนักเรียน และ รหัสผ่าน = เลขประชาชนของนักเรียน

โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร กับการเตรียมพร้อมก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียน       ความเป็นมา/วัตถุประสงค์อาเซียน         กฏบัตรอาเซียน        เพลงประจำอาเซียน

เศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีใหม่         การสร้างกระบวนการขับเคลื่อน        รวมเว็ปไซน์ เศรษฐกิจพอเพียง
เผยแพร่ผลงานวิจัย

ชื่อเรื่อง       การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษในบริบทไทย โดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์
หน่วย The main idea กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ผู้วิจัย         นางสาวพนิดา  แสนจันแดง

                   โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25


ชื่อเรื่อง       การสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ เรื่อง  Reading Information  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผู้วิจัย         นางพัชรินทร์ โสภา
                   โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25