ข้อมูลผู้จัดทำ ชุดการฝึกพัฒนาทักษะ

ชื่อ    นายพจน์   ชมภูวิเศษ   

 ตำแหน่ง   ครู    วิทยฐานะ  ครูชำนาญการ  
สถานศึกษา/หน่วยงาน  โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร  
อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  25 
ส่วนราชการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ

ติดต่อ E-mail : phot.teacher@gmail.com